expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

nasdaq

Search in navarinoinvestment

auto slider

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

Κ.Ε.Π-Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών από τις χώρες του Εύξεινου Πόντου (RU/GR)

Дорогие
друзья!
Москва, 08 декабря 2015 г. 10:13

    Прилагается информация и заявки на участие в Программе повышения квалификации для педагогов диаспоры из стран Причерноморья, которая пройдет в Педагогическом институте Кипра с февраля по июнь 2016 года. Обращаем Ваше внимание, что заявки на участие в программе должны быть заполнены вручную и отправлены до 14 декабря 2015 по электронной почте omogenis@cyearn.pi.ac.cy , а также по почте на адрес: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά, Τ.Θ. 12720, 2252, Λευκωσία.
Более подробная информация содержится на сайте Педагогического
института Кипра http://www.pi.ac.cy,  где после 29/12/2015 будут размещены фамилии утвержденных кандидатов для участия в программе. В случае возникновения вопросов, заинтересованные могут напрямую обращаться к координаторам программы:


ФИО/
ΟΝΟΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
ТЕЛЕФОН/ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL ЧАСЫ РАБОТЫ / ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

МАРИЯ ПИТЗИОЛИ/ ΜΑΡΙΑ ΠΙΤΖΙΟΛΗ


0035722402378


οmogenis@cyearn.pi.ac.cy
8:00-15:00,
с понедельника по пятницу/
Δευτέρα  μέχρι Παρασκευή

ПАНАЙОТИС САВВА/ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑ 0035722402327Μόσχα, 08 Δεκεμβρίου 2015
                                                   
Αγαπητοί Φίλοι,
Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικά φυλλάδια καθώς και αιτήσεις για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών από τις χώρες του Εύξεινου Πόντου, το οποίο διεξάγεται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου από το Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2016.
Το Πρόγραμμα θα αρχίσει το Φεβρουάριο του 2016 και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου του 2016. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου:
Καλύπτει τα έξοδα αγοράς αεροπορικού εισιτηρίου από και προς τη χώρα προέλευσης των Ομογενών Εκπαιδευτικών.  H αγορά του αεροπορικού εισιτηρίου γίνεται από το Λογιστήριο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό που γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα.
Παρέχει:
διαμονή,
ημιδιατροφή (για όσες μέρες διεξάγονται μαθήματα στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)
μεταφορικό μέσο από και προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
μηνιαίο επίδομα για το διάστημα της παραμονής τους (400 ευρώ). 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι προσοντούχοι εκπαιδευτικοί ή υποψήφιοι εκπαιδευτικοί:
διαμένουν μόνιμα και εργάζονται σε χώρες του Εύξεινου Πόντου
δεν έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015
διαθέτουν ταξιδιωτικά έγγραφα, των οποίων η ημερομηνία λήξης είναι μετά την 31η Ιουλίου 2016.
δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας, τέτοιο που δεν θα επιτρέψει την εξασφάλιση Πιστοποιητικού Υγείας από το Νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όταν αφιχθούν στην Κύπρο.
Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα (κανονισμοί, περιεχόμενο Προγράμματος, παροχές – δεσμεύσεις του Π.Ι.) φιλοξενούνται στον ιστοχώρο του Π.Ι. http://www.pi.ac.cy


Τα κριτήρια επιλογής των Ομογενών Εκπαιδευτικών (μέχρι και 12 θέσεις) είναι:
το προφίλ του κάθε αιτητή (ο βαθμός κατοχής της ελληνικής γλώσσας, η εμπειρία του, η κατάρτιση, οι σπουδές, η πειστική αιτιολόγηση της αίτησής του, αλλά και η διαβεβαίωση ότι μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος θα επιστρέψει στη χώρα/κοινότητά του για να διδάξει) και
 οι ανάγκες για στελέχωση του σχολείου της κοινότητας, στην οποία δεσμεύεται να επιστρέψει και να εργαστεί.

Για συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρωθούν χειρόγραφα και να αποσταλούν μέχρι και τις 14 Δεκεμβρίου 2015 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση omogenis@cyearn.pi.ac.cy και ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά, Τ.Θ. 12720, 2252, Λευκωσία τα ακόλουθα:
Έντυπη Αίτηση (5 σελίδες)
Αντίγραφο της εσωτερικής σελίδας του διαβατηρίου σας[1]
Αντίγραφα τίτλων σπουδών (απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πτυχίο πανεπιστημιακού ιδρύματος, πιστοποιητικό ελληνομάθειας, κ.ά.), επικυρωμένα από τις αρχές της χώρας σας ή το προξενείο της Κύπρου / Ελλάδας.
Βεβαίωση από το σχολείο της Κοινότητάς σας για τις περιόδους διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
Τέλος, προϋπόθεση συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα είναι να επιτύχετε σε συνέντευξη (η συνέντευξη θα διενεργηθεί είτε τηλεφωνικώς και μέσω βιντεοκλήσης [skype])
Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που δεν θα είναι πλήρως συμπληρωμένες
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα αξιολογήσει τις αιτήσεις και θα επιλέξει μέχρι και 12 εκπαιδευτικούς.  Ο κατάλογος των ατόμων που θα επιλεγούν θα αναρτηθεί με σχετική ανακοίνωση στον ιστοχώρο http://www.pi.ac.cy, μετά τις 29/12/2015.  Δεν θα αποσταλούν προσωπικές επιστολές σε όσους δεν έχουν επιλεγεί. Για τυχόν απορίες, διευκρινίσεις και επιβεβαίωση παραλαβής των αιτήσεων, παρακαλώ να επικοινωνείτε με τους Συντονιστές του Προγράμματος.


ΟΝΟΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ
ΠΙΤΖΙΟΛΗ

0035722402378


οmogenis@cyearn.pi.ac.cy
8:00-15:00, Δευτέρα  μέχρι Παρασκευή


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑ

0035722402327

[1] Το διαβατήριό σας πρέπει να λήγει οπωσδήποτε μετά την 31η  Ιουλίου 2016.  Παρακαλούμε να φωτοτυπήσετε την εσωτερική σελίδα του διαβατηρίου που περιέχει τα προσωπικά σας στοιχεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου