expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

nasdaq

Search in navarinoinvestment

auto slider

Σάββατο, 15 Μαΐου 2021

Φιλιατρά-Το Μικρό Παρίσι της Ελλάδος

 

ΦΙΛΙΑΤΡΑ(R)


*Ευχαριστούμε τον Γεώργιο Σωτηρόπουλο (Πειρα'ι'κή Φωλιά του Βιβλίου) για την ευγενική παραχώρηση...

 

**Αναδημοσίευση από τα  ΦΙΛΙΑΤΡΑ(R)

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021

Buy With Bitcoin Extra Virgin Olive Oil-ELAFINA


AMAZING NEWS!!!!!!!📈📈📈💯💯

Now you can buy the

Organic Extra Virgin Olive Oil-ELAFINA

 with  #Bitcoin250 ml Glassy Bottle/100Euro

DM FOR MORE

Σάββατο, 8 Μαΐου 2021

Η διακήρυξη του Πόρτο-Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον Covid-19


 


1. Υπογραμμίζουμε τη σημασία της ευρωπαϊκής ενότητας και αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Οι αξίες αυτές έχουν καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο έχουν αντιδράσει οι ευρωπαίοι πολίτες στην κρίση αυτή, βρίσκονται δε στον πυρήνα του κοινού μας εγχειρήματος και του διακριτού μας κοινωνικού προτύπου. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, η Ευρώπη πρέπει να είναι η ήπειρος της κοινωνικής συνοχής και της ευημερίας. Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να εργαστούμε για μια κοινωνική Ευρώπη.


2. Από την αρχή της πανδημίας COVID-19, η ταχεία, αποφασιστική και ολοκληρωμένη δράση σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο έχει προστατεύσει εκατομμύρια ζωές, θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις.


3. Το ίδιο πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης ενέπνευσε την ιστορική μας συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο τον Ιούλιο του 2020, καθώς και την ειδική προσπάθεια ανάκαμψης στο πλαίσιο του μέσου «Next Generation EU». Καθώς επιταχύνουμε την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, οι μαζικές αυτές ευρωπαϊκές επενδύσεις και οι συνεπαγόμενες μεταρρυθμίσεις θα θέσουν την Ένωση και τα κράτη μέλη της σταθερά σε μεταρρυθμιστική τροχιά προς μια δίκαιη, βιώσιμη και ανθεκτική ανάκαμψη. Μια συλλογική, συνεκτική, έγκαιρη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, την κοινωνική διάσταση και τον ρόλο της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή.


4. Χαιρετίζουμε τη διάσκεψη υψηλού επιπέδου που διοργάνωσε η πορτογαλική Προεδρία στο πλαίσιο της κοινωνικής συνόδου κορυφής του Πόρτο και λαμβάνουμε υπό σημείωση τα αποτελέσματά της. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της ανάκαμψης. Η εφαρμογή του θα ενισχύσει την προσπάθεια της Ένωσης για μια ψηφιακή, πράσινη και δίκαιη μετάβαση, θα συμβάλει δε στην επίτευξη της κοινωνικής και οικονομικής σύγκλισης προς τα πάνω και στην αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων. Η κοινωνική διάσταση, ο κοινωνικός διάλογος και η ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων βρίσκονταν ανέκαθεν στον πυρήνα μιας ιδιαίτερα ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Η προσήλωσή μας στην ενότητα και την αλληλεγγύη σημαίνει επίσης εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους και για όλες και μέριμνα ώστε να μη μείνει κανείς στο περιθώριο.


5. Όπως ορίζεται στο στρατηγικό θεματολόγιο της ΕΕ 2019-2024, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Το σχέδιο δράσης που παρουσίασε η Επιτροπή στις 4 Μαρτίου 2021 παρέχει χρήσιμη καθοδήγηση για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων στους τομείς της απασχόλησης, των δεξιοτήτων, της υγείας και της κοινωνικής προστασίας.


6. Επικροτούμε τους νέους πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ για την απασχόληση, τις δεξιότητες και τη μείωση της φτώχειας και τον αναθεωρημένο κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων που προτείνεται στο σχέδιο δράσης, οι οποίοι θα συμβάλουν στην παρακολούθηση της προόδου προς την εφαρμογή των αρχών του κοινωνικού πυλώνα, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών εθνικών συνθηκών, καθώς και ως μέρος του πλαισίου συντονισμού των πολιτικών εντός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.


7. Καθώς η Ευρώπη ανακάμπτει σταδιακά από την πανδημία COVID-19, προτεραιότητα θα είναι η μετάβαση από την προστασία στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων) να διαδραματίζουν καίριο ρόλο. Η εφαρμογή των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα είναι ουσιαστικής σημασίας για την εξασφάλιση της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας για όλους και για όλες στο πλαίσιο μιας ανάκαμψης χωρίς αποκλεισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, οι σχετικές νομοθετικές και μη νομοθετικές εργασίες θα πρέπει να προωθηθούν σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών.


8. Θα θέσουμε την εκπαίδευση και τις δεξιότητες στο επίκεντρο της πολιτικής μας δράσης. Η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση θα δημιουργήσουν τεράστιες ευκαιρίες για τους ευρωπαίους πολίτες, αλλά και πολλές προκλήσεις, οι οποίες θα απαιτήσουν περισσότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, τη δια βίου μάθηση, την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, ώστε να δοθεί ώθηση στην επαγγελματική μετάβαση προς τομείς με αυξανόμενη ζήτηση εργασίας. Ταυτόχρονα, οι αλλαγές που συνδέονται με την ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, την τηλεργασία και την οικονομία των πλατφορμών θα απαιτήσουν ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία.


9. Είμαστε προσηλωμένοι στη μείωση των ανισοτήτων, την προάσπιση των δίκαιων μισθών, την πάταξη του κοινωνικού αποκλεισμού και την αντιμετώπιση της φτώχειας, αναλαμβάνοντας ως στόχο να καταπολεμήσουμε την παιδική φτώχεια και να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους αποκλεισμού των ιδιαίτερα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως των μακροχρόνια ανέργων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία και των αστέγων.


10. Θα εντείνουμε τις προσπάθειες για την καταπολέμηση των διακρίσεων και θα εργαστούμε ενεργά για να εξαλείψουμε τις διαφορές μεταξύ φύλων στην απασχόληση, τις αμοιβές και τις συντάξεις και να προωθήσουμε την ισότητα και τη δικαιοσύνη για κάθε άτομο στην κοινωνία μας, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αρχή 2 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.


11. Θα δώσουμε προτεραιότητα στη δράση για τη στήριξη των νέων ανθρώπων, που έχουν επηρεαστεί πολύ αρνητικά από την κρίση της COVID-19, η οποία έχει διαταράξει σοβαρά τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και τα σχέδιά τους στο επίπεδο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η νεολαία αποτελεί απαραίτητη πηγή δυναμισμού, ταλέντου και δημιουργικότητας για την Ευρώπη. Πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε οι νέες και οι νέοι να καταστούν η κινητήρια δύναμη της χωρίς αποκλεισμούς πράσινης και ψηφιακής ανάκαμψης για την οικοδόμηση της Ευρώπης του μέλλοντος, μεταξύ άλλων με την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Erasmus+ για την προώθηση της κινητικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη για όλους τους φοιτητές, τις φοιτήτριες, τους μαθητευόμενους και τις μαθητευόμενες.


12. Τονίζουμε ότι είναι σημαντικό να παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς η πρόοδος προς την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της ΕΕ για το 2030, μεταξύ άλλων στο υψηλότερο επίπεδο.


13. Επικροτούμε, ως μια ακόμη επιτυχία του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου, την υποβολή κοινής πρότασης από τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους για εναλλακτικό σύνολο δεικτών μέτρησης της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής προόδου, που θα συμπληρώνει το ΑΕγχΠ ως μέτρο ευημερίας για τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021

Κυριακή, 2 Μαΐου 2021

Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου: Δήλωση του ύπατου εκπροσώπου εξ ονόματος της ΕΕ

Σε μια εποχή κατά την οποία η ανεξάρτητη και ελεύθερη πληροφόρηση από τα μέσα ενημέρωσης είναι πιο σημαντική από ποτέ, η ελευθερία του Τύπου εξακολουθεί να απειλείται. Οι δημοσιογράφοι εξακολουθούν να βιώνουν σκληρές συνθήκες εργασίας, με αυξανόμενες οικονομικές και πολιτικές πιέσεις, παρακολούθηση, αυθαίρετες ποινές φυλάκισης ή βία για την επιτέλεση του έργου τους. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της UNESCO, από το 2020 μέχρι σήμερα έχουν σκοτωθεί 76 δημοσιογράφοι, ενώ πολύ περισσότεροι έχουν συλληφθεί, παρενοχληθεί ή απειληθεί παγκοσμίως. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η έμφυλη βία κατά των γυναικών δημοσιογράφων.


Η ελευθερία του Τύπου αποτελεί θεμελιώδη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία έχει υποστηρίξει με πολλές πρόσφατες πρωτοβουλίες. Η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και η ασφάλεια των δημοσιογράφων αποτελούν βασικές προτεραιότητες στο πλαίσιο του νέου σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και του σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Το 2020, περισσότεροι από 400 δημοσιογράφοι επωφελήθηκαν από τον μηχανισμό της ΕΕ για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ η ΕΕ έλαβε σημαντικά μετρά για τη στήριξη δημοσιογράφων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης στο πλαίσιο της πανδημίας σε πολλές περιοχές.


Κατά το περασμένο έτος, η ΕΕ καταδίκασε επανειλημμένα τον εκφοβισμό και την παρενόχληση που υφίστανται ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Η ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω του Ειδικού Εντεταλμένου της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνέχισε τις επαφές με διωκόμενους ανεξάρτητους δημοσιογράφους και παρενέβη προς υποστήριξη κρατούμενων δημοσιογράφων και μπλόγκερ.


Οι αντιπροσωπείες της ΕΕ είναι η φωνή της ΕΕ ανά περιοχή. Έχουν παρακολουθήσει στενά τις δικαστικές διαδικασίες κατά δημοσιογράφων, έχουν καταδικάσει την καταστολή των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης και έχουν εκφράσει ανησυχίες στις εθνικές αρχές σχετικά με προτεινόμενες νομοθετικές πράξεις για την επικοινωνία, τα μέσα ενημέρωσης, την πληροφόρηση και τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις.


Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να κάνει περισσότερα, τόσο στην Ευρώπη όσο και στο εξωτερικό. Η ΕΕ θα συνεχίσει να συντονίζει τη δράση της με διεθνείς οργανισμούς και μηχανισμούς και να πρωτοστατεί σε νέες προσεγγίσεις, παράδειγμα των οποίων αποτελεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η οποία έχει ως στόχο να καταστούν οι μεγάλες πλατφόρμες υπόλογες, ώστε να καταστούν τα συστήματά τους πιο δίκαια, πιο ασφαλή και πιο διαφανή. Θα συνεχίσουμε επίσης τη δράση μας για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και θα αναζητήσουμε, από κοινού με όλους τους εταίρους, αποτελεσματικά μέσα για να βοηθήσουμε τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης να ακολουθήσουν βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.


Η ελευθερία της πληροφόρησης και η ελευθερία του λόγου πρέπει να προάγονται και να προστατεύονται παντού. Είναι προς το συμφέρον όλων μας. Η ΕΕ θα συνεχίσει να εκφράζεται ενάντια σε κάθε περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης και ενάντια στη λογοκρισία, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ελευθερία του Τύπου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των δημοκρατικών κοινωνιών, οι οποίες μπορούν να ευδοκιμήσουν μόνο εάν οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες και μπορούν να κάνουν συνειδητές επιλογές. Ελευθερία του Τύπου σημαίνει ασφάλεια για όλους.Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021

There will be no climate change winner

ELAFINA-Organic EVOOI've seen a few studies come across my desk that predict the economic effects of global warming on olive oil-producing regions in an attempt to declare the winners and losers of climate change.

At the same time, we're getting inquiries through our OOT editorial support line from journalists at popular news outlets who are asking us who the victims and victors will be when the earth gets a little warmer than it is now.

The questions we get would be shocking if they weren't so morose: "Who will be the winners of climate change in the olive oil industry?" It's almost like asking who might survive a nuclear war.

In light of all of the interest in climate change winners and losers, it wouldn't surprise me if Las Vegas had some kind of pool going: "I'll put $5,000 on Morocco at +2°C."

I can understand the cynicism after the previous U.S. leadership pulled out of the Paris Agreement and offered little hope to those of us who share the conviction that global warming is a disaster that can still be avoided.

Maybe that was when some researchers pivoted from finding new ways to combat the trend to predicting its inevitable effects and journalists threw in the towel in headlines with the wording of sports scores.

Russia was supposed to be a winner. Vladimir Putin even went so far as to say that if the planet warmed by a few degrees, "it wouldn't be so bad."

But there are hidden perils that are endlessly complex and impossible to predict. In Russia, climate change was blamed for a peat fire measuring 140,000 sq. km – about the size of the U.S. state of Montana. Coined "zombie fires" by locals, the smoldering earth released record amounts of CO2 into the atmosphere to add insult to injury.

We won't be celebrating any winners among our olive oil-producing regions if the climate projections become a reality. In the end, we will all lose.

Organic defenses against pests that thrive in warmer temperatures will lose. More farms will abandon environmentally-friendlier approaches in favor of chemical pesticides.

As certain regions become less hospitable to olives, farmers will choose other crops resulting in the gradual extinction of local autochthonous olive varieties. We will be losing the range of terroirs that provide extra virgin olive oils with complexity and distinction.

When production is no longer viable in places it has flourished for hundreds, or even thousands, of years, it will chip away at one of the cultural cornerstones of our civilization.

When small, family farms in traditional producing regions are replaced by more efficient and industrial startups, products will be more homogeneous.

Fewer cultivars will be chosen for the new, modern harvesting operations. There will be fewer brands, but you'll be able to buy a bland, nameless, soulless liter for $4.99.

Of course, it wouldn't be the first time an artisanal product is replaced by industrial manufacturing and family farms succumb to multinationals. Check the provenance of the butter or chicken in your fridge.

Just don't ask who the winners among us will be.

In Las Vegas, it's called a "lay bet" when you wager that one side will not win a contest. In the global warming game, the smart money is a lay bet.

Climate change is a bad hand for everyone in our industry. In the end, we all lose.

Curtis Cord

Η ιστορία του ενδοξότερου πλοίου του 1821-ΑΡΗΣ


 Ο πάρωνας (μπρίκι) ΑΡΗΣ υπήρξε ένα από τα ηρωικότερα Ελληνικά πλοία της Ελληνικής Επανάστασης. Είχε ναυπηγηθεί στη Βενετία το 1807 ως εμπορικό μπρίκι για λογαριασμό του Υδραίου καραβοκύρη και κατοπινού ναυμάχου του 1821 Αναστασίου Τσαμαδού.

 Με την έναρξη του Αγώνα συμμετείχε στην υδραίικη πολεμική μοίρα, παίρνοντας μέρος στις περισσότερες ναυτικές επιχειρήσεις του Αγώνα. Αποκορύφωμα ήταν η διάσπαση του ασφυκτικού κλοιού του Ιμπραήμ στο Ναβαρίνο τον Απρίλη του 1825, όπου πέρασε με επιτυχία ανάμεσα από ισχυρό φράγμα πυρός που είχαν εγκαταστήσει τα 32 αιγυπτιακά πολεμικά πλοία. Το πλοίο κατάφερε να διαφύγει με μεγάλες ζημιές και απώλειες υπό τον νέο Κυβερνήτη του Ν. Βότση μετά τον ηρωικό θάνατο του καπετάνιου και καραβοκύρη του Α. Τσαμαδού στη Σφακτηρία μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες και φιλέλληνες (Σανταρόζα κλπ).

Μετά την Απελευθέρωση έγινε πλοίο του Εθνικού Στόλου με το νέο του όνομα «ΑΘΗΝΑ», ενώ το 1879 επανονομάστηκε «ΑΡΗΣ». Χρησιμοποιήθηκε σε πολλές αποστολές του ΠΝ, τις περιόδους 1863-65 και 1882-84 ως Σχολή Ν. Δοκίμων, και από το 1885 έως το 1921 στον Πόρο ως Σχολή για το κατώτερο προσωπικό του ΠΝ. 

Δυστυχώς το ιστορικό εκείνο πλοίο, μοναδικό κειμήλιο του Αγώνα που επέζησε επί μια εκατονταετία, έμελλε να βυθιστεί με κανονιοβολισμό τιμητικά στις 25 Μαρτίου 1921 στην επέτειο των 100 ετών από το 1821. Η βύθιση έγινε κοντά στη νησίδα Κυρά έξω από τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας λόγω οικονομικής αδυναμίας του ΠΝ για τη συντήρηση και τις απαιτούμενες επισκευές του. 

Ήταν ένας θλιβερός πανηγυρισμός της εκατονταετίας του Αγώνα που έγινε παρά τις σφοδρές αντιρρήσεις πολλών που επέμεναν να διατηρηθεί ως εθνικό κειμήλιο. 🇬🇷

Μανώλης Χατζηδημητρίου

Τα Ανυπότακτα Φιλιατρά,η σάπια πόρτα και τα πασχαλινά καλλωπιστικά φυτά

 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ 2021


   Τα ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ, ενόψει της εορτής του Πάσχα, εύχονται υγεία, καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση στους/στις Φιλιατρινούς/νες όπου κι αν βρίσκονται!
   Τα ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ επισημαίνουν: το ευοίωνο μέλλον της πόλης και των χωριών μας περνάει μόνο μέσα από το αυτοδιοίκητο των Φιλιατρών. Συντοπίτες/σες, στηρίζουμε τον τόπο μας αγωνιζόμενοι για την επαναφορά του αυτοδιοίκητου: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ! 
Συντοπίτες/σες, στηρίζουμε τα μαγαζιά της περιοχής μας, τα προτιμάμε χωρίς άλλη επιλογή.
Αγωνιζόμαστε για την επανόρθωση βλαβών που υπέστει η πόλη συνέπεια του Καλλικράτη, όσο παραμένουμε στον καταστροφικό αυτό για την πόλη – πατρίδα, χωροταξικό σχεδιασμό.
   Οι πρακτικές κουκουλώματος της κατάντιας της πόλης από τον Φιλιατρινό Δημοάρχοντα με άναρχες – άτεχνες – ακαλαίσθητες φυτεύσεις εποχιακών φυτών. Με την εκρίζωση καλλωπιστικών δένδρων που φυτεύτηκαν το 2020 κι εκριζώθηκαν το 2021 για να φυτευθούν νέα καλλωπιστικά δένδρα. Με την τοποθέτηση περίεργων και κακόγουστων φωτισμών καθώς και με τα ασπρίσματα των ρείθρων. Τα Φιλιατρά δεν είναι χωριό, ούτε θα γίνουν και τέτοιου είδους πρακτικές δεν μας ξεγελάνε. Οι παραπάνω βέβαια επεμβάσεις, ας μην ξεχνάμε όλοι μας: κοστίζουν!
      Συγχαίρουμε τον Δημοάρχοντα για τις σουρεαλιστικές – σουγλιστικές παραστάσεις ροής ανθέων που τοποθετήθηκαν στον Πύργο του Αιφελ! Και πάλι, πολλά συγχαρητήρια!!!
   Κλείνουμε με ένα ερώτημα συντοπίτες/σες προς όλους σας: τί κρύβει ο αισθητικός μεταμοντερνισμός της τοποθέτησης γλαστρών στο νεοιστορικό κτίριο του Δημαρχείου Φιλιατρών και συγκεκριμένα στην πόρτα του Ρολογιού; Απαντάμε: μια σάπια πόρτα κρύβει!!!
   Ο Καλλικράτης δεν είναι φυλακή. Κι αν είναι, εμείς θα αποδράσουμε.

 Φιλιατρά, Μ. Τετάρτη 28 Απρίλη 2021                           
                                                                                                    Για τα 
                                                                                     ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ

Τρίτη, 27 Απριλίου 2021

GNTM 3 vs Ορνιθολογική σημειώσατε 2


 Μικρή νίκη για το περιβαλλοντικό κεκτημένο στην Ελλάδα: 

👏 Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε στην εταιρεία παραγωγής του «GNTM 3» του καναλιού STAR, για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε περιοχές του δικτύου #Natura2000 του Δήμου Ελαφονήσου, έπειτα από σχετική καταγγελία 17 Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και φορέων τον περασμένο Δεκέμβριο.

ℹ️👉 http://bit.ly/elafonisos


❌ Η καταγγελία αφορούσε σοβαρό περιστατικό κίνησης μηχανοκίνητων μέσων σε προστατευόμενες παραλίες της Ελαφονήσου, σε μια περιοχή με πλούσια χλωρίδα και πανίδα, που περιλαμβάνει ενδημικά είδη φυτών, εκ των οποίων δύο στενοενδημικά της Ελαφονήσου, ενώ εκεί φωλιάζει και η χελώνα Caretta caretta.


Η κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, που σε αυτή την περίπτωση δεν αδράνησαν, φέρνει τη συγκεκριμένη εταιρεία προ των ευθυνών της και σηματοδοτεί μια θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για αντίστοιχες περιβαλλοντικές παραβάσεις στη χώρα μας. 


Το ύψος του προστίμου που ορίζει η νομοθεσία, ωστόσο, εγείρει εύλογα το ερώτημα❓πόσο τελικά αποτιμάται η προστασία περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών στην Ελλάδα και η ζημιά σε σπάνια και απειλούμενα είδη...


👉⚠️ Προς γνώση και συμμόρφωση υπενθυμίζεται ότι:  

Η κίνηση τροχοφόρων μέσων σε παραλιακούς βιότοπους αποτελεί παράβαση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 13 του N. 3937/ 2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς αυτοί αποτελούν οικολογικά ευαίσθητες περιοχές.

Πηγή: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Κυριακή, 25 Απριλίου 2021

Είναι και η γαλανόλευκη made in Turkey εκτός από τα κολωνάκια Δήμαρχε Πύλου-Νέστορος;


Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τον κύριο Δήμαρχο Πύλου-Νέστορος εάν εκτός από τα κολωνάκια που τοποθετούνται περιμετρικά της πλατείας Τριών Ναυάρχων στο κέντρο της Πύλου,είναι και η γαλανόλευκη που κυματίζει στο βάθος "Made in Turkey";
Είναι προμήθεια του Δήμου τα κολωνάκια ή δωρεά;
Και εάν είναι δωρεά από ποιόν;

Σάββατο, 24 Απριλίου 2021

Τα Κάλαντα του ΛαζάρουΚάλαντα τοῦ Λαζάρου

Τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου, τὸ ἔχει περιβάλει ὁ λαός μας μὲ ὄμορφα ἔθιμα. Ἐξ αὐτῶν τὰ κάλαντα τραγουδοῦν μόνο κορίτσια, οἱ λεγόμενες «Λαζαρίνες». Ἀπὸ τὴν προηγούμενη ἡμέρα ἔχουν συλλέξει ἄνθη καὶ μὲ αὐτὰ ἔχουν στολίσει καλαθάκια μὲ τὰ ὁποῖα γυρνοῦν ἀπὸ σπίτι σὲ σπίτι καὶ τραγουδοῦν:

Ἦρθε ὁ Λάζαρος, ἦρθαν τὰ Βάγια,
ἦρθε τῶν Βαγιῶν ἡ ἑβδομάδα.

Ξύπνα Λάζαρε καὶ μὴν κοιμᾶσαι,
ἦρθε ἡ μέρα σου καὶ ἡ χαρά σου.

Ποῦ ἤσουν Λάζαρε; Ποῦ ἤσουν κρυμμένος;

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021

Αντίθετοι οι ιερείς στη -μετάθεση- της Ανάστασης


Ὁ Ἱερὸς Σύνδεσμος Κληρικῶν Ἑλλάδος εἶναι ἀντίθετος μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς ΔΙΣ γιὰ τὴν Θεία Λειτουργία τὴν Ἀνάσταση!ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γιὰ μία ἀκόμα φορᾶ, Ἱερεῖς καὶ πιστοί, βρεθήκαμε πρὸ ἐκπλήξεως ἐξαιτίας τῆς ἀπαίδευτης παρέμβασης τῆς Πολιτείας σὲ θέματα ἀμιγῶς ἐκκλησιαστικά, καὶ μάλιστα ἀφορώντα τὸν σκληρὸ πυρήνα τῆς χριστιανικῆς λατρείας.

Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021

ΣΠΑΕΙ ΡΕΚΟΡ Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΥΛΙΑΣ

 

 
 Με τιμή 3,511ευρώ για το Π.Ο.Π και 3,42 για το συμβατικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο,ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γλυφάδας στη Μεσσηνία(Επαρχία Πυλίας)  ''σπάει'' κάθε ρεκόρ στη τιμή πώλησης ελαιολάδου και δείχνει το δρόμο της προόδου στην πρωτογενή παραγωγή του νομού.
Το Συνεταιριστικό κίνημα ''ζει'' και πετυχαίνει όταν τα μέλη του βάζουν μπροστά από το προσωπικό συμφέρον,το ομαδικό...
Συγχαρητήρια στο Δ.Σ του Συνεταιρισμού,τα μέλη του.