Ανακοινώθηκαν την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015, κατά τη παρουσίαση του απολογισμού του έργου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, οι προδημοσιεύσεις, εντός Σεπτεμβρίου, 3 νέων προγραμμάτων επιχειρηματικότητας. Τα 3 νέα προγράμματα tου ΕΣΠΑ για τη προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, είναι τα ακόλουθα:

1. Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών